6. dEfor Forum Programı/ 25-28 Mayıs, 2015 İstanbul

Kayıt

Hoş Geldin Kokteyli (Haliç Kongre Merkezi)

Kayıt

Açılış Konuşması

Mustafa Yilmaz – EPDK Başkanı ve 6. Forum Başkanı John Mogg – CEER [Avrupa Enerji Düzenleyicileri Konseyi] ve ICER [Uluslararası Enerji Düzenleyicileri Konfederasyonu] Başkanı Taner Yildiz – Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Recep Tayyip Erdogan – Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı

Anadolu Oditoryumu

Kahve Molası (EDİSON ELEKTRİK Sponsorluğunda)

Genel Oturum I: Paydaşların Çıkarlarının Dengelenmesi

Kalkınma düzeylerindeki farklılıklardan kaynaklanan sorunların azaltılması ile ilgili politikalar; yatırımcı ve tüketici çıkarlarının dengelenmesi ve paydaşların çıkarlarının dengelenmesinde düzenleyicilerin oynayabileceği rol

Öğle yemeği (ENGIE Sponsorluğunda)

Eşzamanlı Oturum Ia: Enerji piyasalarında inovasyonların teşvik edilmesi

Piyasalar ve düzenlemelerdeki dinamizmin korunmasında Ar-Ge ve inovasyonun rolü.

Eşzamanlı Oturum Ib: Tüketicileri güçlendirecek araçlar

Verimli piyasa işleyişinde tüketicilerin rolü; tüketicileri koruma yolları; tüketici bilincinin artırılması için kullanılan araçlar; tarife belirleme süreci ve tüketici etkileşimi; son kaynak tedariği yöntemleri; tüketiciyi birinci sıraya koyma yaklaşımları; tüketicilerin beklentileri ve tüketicilerden beklenenler.

Eşzamanlı Oturum Ic: Politikalar, hukuk ve düzenlemelerin koordinasyonu

Bakanlıklar ve düzenleyiciler arasında sorumlulukların paylaştırılması; enerji politikasındaki değişimler düzenleyicileri nasıl etkileyebilir ve düzenleyiciler buna nasıl cevap verebilir; politikacılar ile iletişim yolları; farklı bakış açılarından öğrenilecek dersler; enerji politikasının geliştirilmesinde düzenleyicilerin rolü.

Kahve Molası (RWE Sponsorluğunda)

Eşzamanlı Oturum IIa: Düzenleyici etki değerlendirmesi [DEA]

Düzenleyici dünyasındaki karmaşıklıkların / sorunların çözülmesinde DEA; düzenleme kalitesi ve düzenleyicilerin güvenilirliklerinin arttırılmasında DEA'nın rolü.

Eşzamanlı Oturum IIb: Enerji ağlarının entegrasyonu

Şebeke entegrasyonunun teknik sınırları; piyasanın geliştirilmesi ve tedarik emniyetinde entegre ağların rolü; entegre ağların yönetimi ile ilgili yaklaşımlar.

Eşzamanlı Oturum IIc: Evrensel enerji erişimi

Erişim rejimlerinde farklılıklar; evrensel erişimin temelleri; hizmet sağlayıcıları ve tüketiciler tarafından kamu hizmetleri yükümlülüklerinin kabulü; kırsal alanlarda bağlantılar.

Kayıt

Genel Oturum II: Değişimden faydalanma

Politik bağlam değişimi ve hızlı teknolojik gelişmelerden kaynaklanan zorluklar ve fırsatlar; düzenleyici uygulamaların geliştirilmesinde inovasyonun rolü.

Kahve Molası (VEPSAŞ VAN GÖLÜ Sponsorluğunda)

Eşzamanlı Oturum IIIa: Akıllı şebekeler ve sistemler

Yeni akıllı sistem teknikleri; akıllı sistemlerin dağıtımında gelişme düzeyi; karşılaşılan zorluklar; elde edilen sonuçların ve çıkarılan derslerin değerlendirilmesi.

Eşzamanlı Oturum IIIb: Yatırım ortamının iyileştirilmesi

Yatırım gereksinimi; düzenleme kalitesi, piyasa tasarımı ve yatırımların teşviki arasındaki ilişki; yatırımların güvenliği nasıl sağlanmalı; az gelişmiş bölgelere yatırım yapılması nasıl teşvik edilmeli; finans kurumlarının beklentileri; yatırım kararlarını etkileyen faktörler.

Eşzamanlı Oturum IIIc: Arz güvenliğinin sağlanmasında düzenleyicilerin rolü

Arz güvenliğini etkileyen düzenleyici araçlar; arz güvenliğinin değişen dinamikleri; düzenleyicilerin farkında olması gereken arz güvenliği unsurları; arz güvenliğinin sağlanmasında piyasa izlemenin rolü; arz güvenliğinin sağlanmasında uzun vadeli planlamanın değerlendirilmesi

Öğle yemeği (BORUSAN ENBW Sponsorluğunda)

Genel Oturum III: Düzenleme ve Sürdürülebilirlik

Yakıt karışımındaki değişimin enerji piyasalarına ve politikalarına etkis; iklim değişikliği ile mücadelede dikkate alınması gereken seçenekler ve araçlar; tedarik emniyeti ile ilgili yaklaşımlar ve alternatifler ve özellikle izleme açısından olmak üzere bu süreçte düzenleyicilerin rolü.

Kahve Molası (SHELL TÜRKİYE Sponsorluğunda)

Eşzamanlı Oturum IVa: Yenilenebilir enerji + iklim değişikliği + su yönetimi / düzenleme

Yenilenebilir enerji kaynaklarının şebekeler, piyasalar ve düzenlemelere etkileri; yenilenebilir enerji kaynaklarının daha fazla kullanılması için teşvikler; iklim değişikliği ile mücadelede yenilenebilir enerji kaynaklarının daha fazla kullanılmasında düzenleyicilerin rolü; temiz suya erişim konusundaki tehditler / tehlikeler ve enerji piyasaları üzerindeki etkileri.

Eşzamanlı Oturum IVb: Bölgesel pazar entegrasyonu

Bölgesel pazar entegrasyonundaki başarı düzeyi; pazar entegrasyonunda güçlü ve zayıf yönler, fırsatlar ve tehditler; sıradan enerji ticareti ve bir bölgesel piyasada enerji ticaretinin kıyaslanması

Eşzamanlı Oturum IVc: Dağıtım Şirketlerinin Gelecekteki Rolü

Akıllı sistemlerin kullanılmasında dağıtım şirketlerinin rolü; veri yönetimi ve güvenlik problemi

Gala Yemeği (TÜPRAŞ – OPET – AYGAZ Sponsorluğunda)

Çırağan Sarayı

Kayıt

Özel Oturum: Gelişmekte Olan Ülkelerde Düzenleme

Yükselen ekonomilerin ve gelişmekte olan ülkelerin ihtiyaçlarına uyarlanabilecek arz güvenliği, sürdürebilirlik ve düzenleme arasındaki ilişkiler üzerine tartışmalar; gelişmekte olan ülkelerde düzenleyici ortam ve yatırım ortamı ile ilgili mevcut durum

Kahve Molası (ENERYA Sponsorluğunda)

Eşzamanlı Oturum Va: Düzenleyici kurallar: Şeffaflık, hesap verebilirlik, güvenilirlik, vb.

Şeffaflık kuralları; hesap verebilirlik ve güvenilirlik tehditleri; düzenleyiciler kendi hesap verebilirliklerini ve güvenilirliklerini nasıl geliştirebilirler; çıkarılacak dersler.

Eşzamanlı Oturum Vb: Yakıt karışımı değişiminin piyasalara etkisi

Nükleer enerjinin geleceği; piyasa ve ticaret modellerinde geleneksel olmayan petrol ve gazın etkileri; yenilenebilir enerji kaynaklarının daha fazla dağıtımı ve iletim sistemlerinin güvenilirliği arasında bir denge bulunması; farklı yakıtlar arasındaki etkileşimler.

Eşzamanlı Oturum Vc: Kapasite geliştirme

İnsan kaynağı gelişiminde düzenleyicilerin etkisi; WIE [Enerjide Kadın]; enerji düzenleyicilerine yetenekli işgücü nasıl çekilir.

Öğle yemeği (GO15 Sponsorluğunda)

Özel Oturum: G20

Enerji ve enerji düzenlemesinde, gelişmiş ülkelerin politikaları ve vizyonları; G20 tarafından yürütülen enerjiye erişim üzerine çalışmalar

Eşzamanlı Oturum VIa: Etkin piyasa izlemenin rolü

Rekabetçi ve etkin enerji piyasalarının oluşturulması ve korunmasında piyasayı izlemenin rolü; etkin piyasa izleme ile ilgili olarak hangi veriler ilgili veya elzemdir ve hangi metodolojiler uygulanmalıdır?.

Eşzamanlı Oturum VIb: Kamu şirketlerinin düzenlenmesi

Kamu şirketlerinin düzenlenmesinde karşılaşılan sorunlar; kamu şirketlerindeki kurumsal yönetim şemalarının oluşturulmasında düzenleyicilerin rolü.

Eşzamanlı Oturum VIc: Enerji piyasalarında talep etkisi

Piyasaların perakende rekabete açılmasının etkileri; talep yönetimi yaklaşımları ve şebeke ve piyasaların işleyişinde talep yönetimi önlemlerinin artıları ve eksileri.

Kahve Molası (APLUS Sponsorluğunda)

Genel Oturum Session IV: Akıllı Düzenlemelere Doğru

Derinleşen karmaşıklık vesorunlarla mücadele etmek için düzenlemeler nasıl geliştirilebilir; piyasaların daha fazla entegrasyonu için gereken politika, düzenleme ve standartların uyumluluğuna yakınsama; politika yapıcılar ve düzenleyicilerin yanı sıra politikaların ve düzenlemelerin etkileşimi; düzenleyicilerin kapasite geliştirme gereklilikleri; öğrenilebilir uygulamalar.

Kapanış Konuşmaları

Anadolu Oditoryumu

Veda Resepsiyonu (Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı)

Programı PDF olarak indirmek için tıklayınız.

Son güncellenme tarihi: 26 Mayıs 2015, 11:30