EPDK HAKKINDA

Misyon

Enerjinin yeterli, kaliteli, sürekli, ekonomik ve çevreyle uyumlu bir şekilde tüketiciye sunulması için düzenleme ve denetleme yapmaktır.

Vizyon

Güçlü, rekabetçi ve şeffaf enerji piyasalarını oluşturacak düzenleme anlayışıyla değer yaratmaktır.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), 03.03.2001 tarihli ve 24335 mükerrer sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ile "Elektrik Piyasası Düzenleme Kurumu" adı altında kurulmuş olup, 02.05.2001 tarihli ve 24390 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 4646 sayılı Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılması ve Doğal Gaz Piyasası Hakkında Kanun ile birlikte "Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu" adını almıştır.

EPDK, kamu tüzel kişiliğini haiz olup, idari ve mali özerkliğe sahiptir.

EPDK'nin merkezi Ankara'dadır, taşra teşkilatı yoktur. EPDK dağıtım bölgelerinde müşteri ilişkilerini sağlamak amacıyla irtibat büroları kurabilmektedir. Bu çerçevede, sadece İstanbul'da irtibat bürosu mevcuttur.

EPDK;

- 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu (2013)

- 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu (2001)

- 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu (2003)

- 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu (2005) ile kendisine verilen görevleri ifa etmekte ve yetkileri kullanmaktadır Söz konusu Kanunlar ile elektrik, doğal gaz, petrol ve LPG'nin; yeterli, kaliteli, sürekli, düşük maliyetli ve çevreyle uyumlu bir şekilde tüketicilerin kullanımına sunulması için, rekabet ortamında özel hukuk hükümlerine göre faaliyet gösterebilecek, mali açıdan güçlü, istikrarlı ve şeffaf bir enerji piyasasının oluşturulması ve bu piyasada bağımsız bir düzenleme ve denetimin sağlanması amaçlanmaktadır.

EPDK, Enerji Düzenleyicileri Bölgesel Birliği (ERRA) ve Akdeniz Elektrik Ve Gaz Düzenleyicileri Birliği (MEDREG)'nin üyesidir.http://www.epdk.org.tr